Peweedesign

 

På grund af Kungl. Maj:ts genom Nåd. Bref den 10 febr. 1888 meddelade förständigande skola dessa « Varningsord » anslås å sådant ställe i allmänna läroverkens och folkskolornas lärosalar, att de må varda för skolungdomen tillgängliga.

VARNINGSORD

mot brännvinsbruk och dryckenskap,

af f. d. Generaldirektören MAGNUS HUSS

den 22 Oktober 1887 ingifna till Kungl. Kommissionen för nykterhetsskrifters utgifning och spridning.


Det står skrifvet — 1 Kor. 6: 9-10 — att drickare icke skola ärfva Guds rike.

Af denna hemska dom i Guds ord följer, att det måste vara hvarje kristens oafvisliga plikt att motarbeta dryckenskapslasten och varna för roten till denna last, bruk av berusande drycker.

Brännvin och andra berusande drycker är människosläktets farligaste fiender.

 1. Rus förnedrar människan till oskäligt djur; den rusige är mer eller mindre beröfvad förstånd och besinning; begär under ruset brottsliga och afskyvärda handlingar, såsom mord, dråp, rån, mordbrand, stöld m. m.
  Af större eller mindre lagöfverträdelser, som vid domstolar afdöas, hafva de flesta blivit begångna under rusigt tillstånd eller under inflytelse af rusdrycken; ruset mildrar ej straffet.
 2. Inom samtliga sammhällsklasser drabbas ingen så ofta af ett våldsamt dödssätt som drinkaren. Under rusigt tillstånd är död genom slagsmål, drunkning, kullkörning, förfrysning m. m. ofta förekommande, död inträffar ej sällan under och till följd af själfva ruset; af själfmördare tillhöra flertalet drickareklassen; hvarförutom tillfälliga sjukdomar och skador, hvilka för den avhållsamme merendels aflöpa lyckligt, för den på rusgifvande drycker begifne ofta taga dödlig utgång.
 3. Förr eller senare försvagas drickarens kroppsliga hälsa och hans arbetsförmåga minskas, ju oftare ruset förnyas, desto tidigare uppträda sådana tecken som tillhöra förgiftningstillstånd, såsom allmän svaghet, darrning, lamhet, fallandesot m. fl, alla ledande till för tidig död.
 4. Under fortsatt dryckenskapslif blifva själens förmögenheter allt slöare; lust för arbete och sysselsättning aftager, tankekraften blir slapp, likaså viljan, till sist är drinkaren äfven utom rustilståndet oförmögen att bestämma sig sjalf, han blir ofta ett viljelöst redskap fär sin omgifning.
 5. Förståndet rubbas; sinnessjukdom uppträder, dels som fyllerigalenskap – en fasaväckande yrsel, hvarunder drinkaren tycker sig vara omgifven af och sällskapa med afgrundens väsen – dels under andra former af förståndsrubbning, hvilka merendels tvinga till inspärrning på dårhus.
 6. Ganska tidigt blir drinkaren under sin bana som sådan likgiltig för religion och gudsfruktan; sedermera ej sällan föraktare och hädare, samt till sist mången gång förnekare af Gud och odödlighet; den fasaväckande följden häraf är uttryckt i ofvan angifna dom ur den Heliga Skrift.
 7. Dryckenskap leder till fattigdom och elände; arbetsförtjänsten lägges på krogdisken; maka och barn få svälta, frysa, gå höljda i trasor; slutet blir vanligen fattighuset, tiggarstafven; drinkaren själf hemfaller åt allmänt förakt.
 8. Vare sig mannen eller hustrun är slaf under rusbegäret, begrafves snart den husliga lyckan; den äktenskapliga kärleken förbleknar, förkväves, dödas; i dess ställe träda kif, tvedräkt, hat, våldsamma uppträden; för den nyktre blir hemmet ett pinorum, som alstrar vämjelse och förtviflan.
 9. Uti det hem, där dryckenskap är daglig gäst, försummas som regel barnens uppfostran; de uppväxa med endast fördärfliga och fördärfvande exempel för ögonen; förledas lätt att redan i unga år inträda på brottets bana; blifva förr eller senare samhällets olycksbarn; härförutan få de anlag för sjukdomar såsom skroller, lungsot, engelska sjukan m. fl. samt blifva merendels svagt utrustade med självförmögenheter; det bedröfligaste är, att de måhända erhålla i arf från fader eller moder förfallenhet för dryckenskap, ett arf, hvars följder tidigt befordras af exemplen i hemmet.

Ynglingar! Barn! I hafven nu blivit upplysta om dessa hemska följder af berusande dryckers bruk och missbruk; I kunnen vara förvissade om att de ej äro öfverdrifna, utan alla grundade på sanning och verklighet. Flyn därför såsom fiende så för kropp som för själ den förledande frestaren, under hvad namn eller form den än bjudes eder. Framtida olycka och fördärf kunna gömma sig på bottnen af det första glaset.

Pris 5 öreAktiebolaget Svenska Nykterhetsförlaget, Stockholm.

I found an old print from 1888 on the inside of an antique bar cabinet. Me and my sister found it quite amusing and so I decided to recreate it as a quick excersice using a responsive design. It’s in ‘ye olde’ Swedish so you might not get very far with google translate, sorry. — Pewee